Uudenmaan kansallisen senioripiirin kunnallisvaaliteemat 2021

Ikäihmisten hyvinvointi rakentuu kotikunnan arjessa

Hyvä ikääntyminen ja elämä syntyy ja tehdään arjessa. Ikäihmisten asioiden tulee kunnissa saada heidän väestöosuuttaan vastaava painoarvo. Kunnan tulee kohdentaa riittävä rahoitus ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukeviin toimenpiteisiin. Myös vanhuspalvelulaki korostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä merkittävien säästöjen tuojana kokonaisuuden näkökulmasta. Ei pidä unohtaa, että ikäihmiset ovat myös merkittävä voimavara mm. vapaaehtoistoiminnassa ja järjestötyössä.

1.      Asuminen ja ympäristö esteettömäksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi
Monipuolinen asuntotuotanto ja asuntojen esteettömyys tarjoavat ikäihmisille mahdollisuuden turvalliseen asumiseen. Uusia asumismuotoja kuten yhteisöasumista on kehitettävä ennakkoluulottomasti.

Asumisen, palveluiden saatavuuden ja harrastustoiminnan näkökulmasta on olennaista hyvä yhdyskuntasuunnittelu. Lähietäisyydellä sijaitsevat kauppa, apteekki, terveysasema, neuvontapiste sekä liikunta- ja kokoontumispaikat vaikuttavat vahvasti ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen. Asuinalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisimman esteettömään liikkumiseen ja ympäristön viihtyisyyteen.

2.      Liikunta, kulttuuri ja muu harrastustoiminta edistävät hyvinvointia ja terveyttä
Liikunnalla, kulttuurilla ja muulla harrastustoiminnalla on ratkaiseva vaikutus niin fyysiseen, henkiseen, sosiaaliseen kuin oppimiseenkin liittyvään toimintakykyyn. Kunnan on tarjottava ikäihmisille maksutta tai edullisesti tavoitteellisia liikuntamahdollisuuksia mm. tasapainon ja lihaskunnon säilyttämiseksi. Kuntalaisille tarkoitetut liikuntapaikat on varustettava myös senioreille sopivilla liikuntalaitteilla.

Kulttuuri ja muut harrastukset tuovat sisältöä ikäihmisten elämään ja auttavat osaltaan torjumaan yksinäisyyttä. Kansalais- ja työväenopistojen kurssit ja kirjastot ovat ikäihmisille tärkeitä. Kunnissa tulisi myös kouluttaa vapaaehtoisia kulttuuriluotseja.

3.      Digipalveluilla ei saa korvata inhimillisiä kontakteja

Digitaaliset palvelut eivät voi olla ainoa vaihtoehto palveluiden tarjonnassa ja viestinnässä. Kunnallisissa palveluissa tulee olla aina mahdollisuus myös henkilökohtaiseen neuvontaan ja tiedonsaantiin kasvotusten tai puhelimitse. Teknologian käyttöönotto ei saa heikentää tai korvata ihmissuhteita ja inhimillisiä kontakteja.

4.      Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä oikea-aikaisesti

Jokaisen ikäihmisen tulee voida luottaa siihen, että hän saa kaikki tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluina oikea-aikaisesti. Kotihoitoon on varmistettava riittävästi osaavaa henkilöstöä ja heille tarpeeksi aikaa hoidettavan kohtaamiseen. Ympärivuorokautisen hoidon kriteerit ovat monessa kunnassa niin tiukat, että osa ikäihmisistä tuntee olevansa kotinsa vankina. 

Kunnan tulee tarjota ikäihmisille omana tuotantonaan laadukkaita palveluita ja huolehtia palveluita kilpailutettaessa siitä, että laatukriteereillä on riittävä painoarvo. On huolehdittava myös palvelujen riittävästä valvonnasta. 

Jos maan hallituksen kaavailema sote-uudistus ja sen rahoitusmalli toteutuvat, vaarana on, että Uudenmaan alueen kunnille ei jää riittävästi varoja koulutus- ja sivistyspalveluiden tarjoamiseen, infrastruktuurin rakentamiseen ja kunnan elinvoiman varmistamiseen.

5.      Omaishoito tuottaa kunnalle suuria säästöjä
Omaishoito mahdollistaa hoidettavalle inhimillisen arjen ja se tuo kunnalle merkittäviä säästöjä. Kunnissa on budjetoitava riittävät määrärahat omaishoitoon ja taattava omaishoitajille myös riittävät tukipalvelut kuten vapaapäivät ja terveyskartoitukset.

6.      Liikkuminen ja liikenne joustaviksi ja turvallisiksi
Ikäihmisten itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia on vahvistettava mm. joukkoliikennettä ja palvelulinjoja sekä taksiseteleiden käyttöä kehittämällä. Joukkoliikenteen lippujen hinnoittelussa on huomioitava myös iäkkäiden tarpeet. Turvallisuuden lisäämiseksi on huolehdittava kulkuväylien esteettömyydestä, valaistuksesta, hiekotuksesta ja aurauksesta niin, että ne sopivat myös pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjälle.

7.      Eläkeläisyhdistysten toimintaedellytykset varmistettava
Toimiminen   eläkeläisyhdistyksissä ja muissa järjestöissä vahvistaa sosiaalista kanssakäymistä ja tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia osallistua. Eläkeläisjärjestöjen toiminnan kannalta kunnalta saatava toiminta-avustus ja järjestöjen käyttöön annetut maksuttomat kokoontumistilat ovat ensiarvoisen tärkeitä.

8.      Vanhusneuvostoille riittävästi tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia
Valtaosa kunnassa päätettävistä asioista koskee myös ikäihmisiä. Sen vuoksi vanhusneuvostoille on taattava läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustojen ja tärkeimpien lautakuntien kokouksissa sekä muutoinkin kattavasti tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan asioihin. Vanhusneuvostojen jäsenet tulee valita paikkakunnan eläkeläisyhdistysten edustajista.