Toimintasuunnitelma 2023

Piirin puheenjohtaja Jorma Niinistön toiintasuunnitelma-esitys piirin syyskokouksessa 8.11.2022

Toimintasuunnitelma 2023 tekstinä kokonaisuudessaan 

Yleistä                                                                                                                 Uudenmaan kansallinen seioripiiri ry (piiri) (ly 3039777-4) toimii jäsenyhdistystensä ja Kansallisen senioriliitto ry:n (liitto) yhdyssiteenä. Piirin toiminta on liiton tavoin poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta. Toimintaa ohjaavat liiton hyväksymät arvot, jotka ovat:

 -elämänmyönteisyys

-suoraselkäisyys

-vastuu itsestä ja muista,

-itsensä ja toisten arvostus

-sekä perinteiden kunnioittaminen

 Piiriin kuuluu kahdeksantoista toimivaa jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 4585 henkilöjäsentä.

Toimintavuonna 2023 perustetaan uusi yhdistys Klaukkalaan.

Piiri on Kansallinen senioriliitto ry:n jäsen. Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon liiton arvot ja toimintaperiaatteet.

Sääntömääräiset kokoukset

Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset järjestetään vuorotellen eri yhdistysten toimesta. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Piirihallitus

Piirihallitus valitaan syyskokouksessa eri yhdistysten edustajista. Piirihallitus kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti syyskokousasioiden jälkeen. Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina, Teams- ja/tai sähköpostikokouksina                                              Piirihallitus nimeää keskuudestaan työvaliokunnan tärkeimpien asioiden valmistelua varten. Lisäksi muodostetaan seuraavat tiimit, joiden vastuualueina on.

Koulutus                                                                                                                  Viestintä / Kilta, ICT, kotisivut, Facebook                                                           Koulutus-, kerho- ja virkistystoiminta sekä piirin tapahtumat     Edunvalvonta PENK   Piirien eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta                               Hyvinvointialuevastaavat neljälle hyvinvointialueelle.

Koulutus

Yhdistysten toimijoita tukeva koulutus on keskeistä piirin toiminnassa. Yhdistysten uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen järjestötoimintaan sekä viestintään on osa koulutusta. Yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaamisessa vaihdetaan kokemuksia ja saadaan uusia virikkeitä. Koulutusohjelmaan kuuluu myös kerhotoiminnan kehittäminen, viestintä, edunvalvonta-asiat ja digikoulutus. Piiri tukee ja täydentää koulutustoiminnallaan senioriliiton ja yhdistysten omaa koulutustoimintaa. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat liiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. KILTA-koulutusta järjestetään yhdistyksille alueellisena koulutuksena.                                 

Viestintä                                                                                                                   Piirin viestinnän tavoitteina on lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä, pitää jäsenistön mielenkiintoa yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan sekä houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan.

Piirikokousten ja piirihallituksen pöytäkirjat lähetetään jäsenyhdistysten sähköposteihin.  Lisäksi jokaiselle piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle lähetetään piirin kevään ja syksyn     ajankohtaiskirje. Yhdistysten viestintäyhteyshenkilöistä ja netti- / Facebook-vastaavista muodostetaan piirin viestintäfoorumi, joka kokoontuu keskustelemaan ja kouluttautumaan.

Piirin netti- ja Facebook- sivuille päivitetään myös yhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. Patina- lehteen ja piirin eri alueilla ilmestyviin paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja piirin toiminnasta. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen messuille, markkinoille ja vastaaviin tilaisuuksiin.

Hyvällä näkyvyydellä saadaan aikaan jo vuonna 2021 hyvin alkanut jäsenmäärän lisäys.

Tapahtumat

Perinteisiksi muodostuneita piirin tapahtumia ovat kesäjuhlat, golfkisat, yhdistystoimijoiden virkistyspäivä sekä kirkkopyhä, joiden käytännön järjestelyistä vastaavat paikallisyhdistykset kukin vuorollaan. Uutena tapahtumana on mahdollinen jäsenristeily ja piirin keilakilpailu.

Edunvalvonta

Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaa vuoden 2023 alusta Uudellamaalla neljä hyvinvointialuetta, joiden päättäjiin ja hallintoon pidetään yhteyttä ja tuodaan esiin ikäihmisille tärkeitä asioita. Yhteydenpito piirin kuntien ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen jäseniin on tärkeä osa edunvalvontaa. Piiri osallistuu aktiivisesti PENK:in (PENK on piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta) toimintaan ja pyrkii viemään myös tätä kautta ikäihmisten asioita eteenpäin päättäjille. Vuonna 2022, jolloin piirillämme on olut PENK:issä puheenjohtajuusvuoro esitimme ikäneuvoloiden perustamista Uudenmaan hyvinvointialueille, tämän asian etenemistä on seurattava ja edistettävä.

Eduskuntavaalit                                                                                                       Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Piiri laatii omat teemansa vaaleihin sekä pitää yhteyttä ehdokkaisiin. Vain äänestämällä ikäihmisten asioita ymmärtäviä ehdokkaita voimme vaikuttaa. 

Palkitseminen

Ansiomerkkien, pronssisen, hopeisen ja kultaisen merkin myöntäminen seniori-jäsenille liiton ansiomerkkisääntöjen mukaan on tärkeää ja kannustavaa.

Piiri kiinnittää jäsenyhdistysten huomiota siihen, että ne huomioisivat erityisesti senioritoiminnassa ansioituneita jäseniään, joille on jo myönnetty liiton kultainen ansiomerkki, kutsumalla heitä säännöissä edellytetyllä tavalla kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi ja palkitsemaan ansioituneita jäseniään myös muulla tavalla.

Edustukset

Kansallinen senioriliitto ry:n liittokokous pidetään 6.-8.6.2023 Savonlinnassa. Piirin ja yhdistysten virallisten edustajien lisäksi toivotaan muitakin senioreja osallistuvan kokousjuhlallisuuksiin.

Talous  

Piirin tulot muodostuvat liiton maksamasta ns. jäsenmaksupalautuksesta, Kansion myöntämistä koulutusavustuksista ja osallistumismaksuista sekä SOSTE:n myöntämästä järjestöavustuksesta. Talous on vakaalla pohjalla.

STEA:n avustus, kansion ja liiton avustus

Avustusta haetaan vuodelle 2023. Esitetään uuden yhdistyksen perustamista Klaukkalaan. Perustamiseen liittyvissä asioissa järjestetään asiantuntijoiden avulla informaatiotilaisuuksia.

Tuemme yhdistysten uusien toimintamuotojen löytämisessä ja kehittämisessä.

Piirin alueella uudistamme edelleen edunvalvontaa, joka tulee korotumaan SOTE-uudistuksen yhteydessä. Hyvinvointialueita on piirin alueella neljä, niihin on nimetty yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöille järjestämme informaatiotilaisuuksia ja koulutusta asiantuntijoiden avulla.

Jäsenet arvostavat toiminnan näkyvyyttä ja monipuolisuutta varsinkin edusvalvonnan ja hyvinvointialueiden mahdollisuuksista.

PENK:n toiminta jatkuu edelleen, jota myös tuetaan.

Tuetaan koulutusapua, Killan koulutusta jatketaan.

Toimintasuunnitelma 2022

Uudenmaan kansallinen senioripiiri toimii jäsenyhdistystensä ja Kansallisen senioriliiton yhdyssiteenä. Piirin toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta. Toimintaa ohjaavat liiton hyväksymät arvot, jotka ovat elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostus sekä perinteiden kunnioittaminen. Liiton teema ”Rohkeasti tulevaisuuteen” viitoittaa toimintaa vuoden 2022 tavoitteita asetettaessa ja konkreettisia toimintoja suunniteltaessa.

Senioripiiri järjestää koulutusta ja piiritasoisia tapahtumia yhdistystensä jäsenille, edistää uusien toimintatapojen löytämistä ja kannustaa yhdistyksiä yhteistyöhön alueensa muiden yhdistysten kanssa. Aktiivinen viestintä on osa piirin ja sen yhdistysten välistä yhteistoimintaa sekä ulkoista vaikuttamista. Piiri tekee aloitteita ja antaa lausuntoja senioriliitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa. Edunvalvontaa liittyvissä kysymyksissä piiri valmistelee omia tavoitteitaan ja toimii yhdessä alueensa muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Piirihallitus ohjaa piirin toimintaa

Piirin toimintaa ohjaa piirihallitus, jonka jäsenet valitaan piirikokouksessa vahvistettavan hallituspaikkajaon perusteella piirin eri alueilta ja yhdistyksistä. Piirihallituksen toimintaa tukemaan perustetaan työvaliokunta valmistelemaan hallituksen kokouksessa käsiteltäviä asioita. Työvaliokunnan kokoonpanosta ja toimintatavasta päättää uusi hallitus. Piirihallitus valitsee keskuudestaan entiseen tapaan myös työryhmiä valmistelemaan piirin eri toimintoja, joita suunniteltaessa otetaan huomioon jäsenistön toiveet.

Piiri pyrkii tukemaan yhdistyksiä uusien toimintamuotojen löytämisessä ja kehittämisessä. Jäsenmäärältään pienten yhdistysten vaikeus saada aktiivisia toimijoita on otettava vakavasti. Jalkautuminen ja toiminnan tukeminen kuuluu piirin tehtäviin, mikäli halutaan estää jäsenyhdistysten ja jäsenistön väheneminen.  Piiriin tavoitteena on perustaa myös uusia yhdistyksiä.

Piirihallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuoden aikana. Piirin edustajat liiton hallituksessa ja valtuustossa osallistuvat hallituksen kokouksiin.

Digitaalinen toiminta on tullut jäädäkseen

Koronapandemia toi tullessaan etätoiminnan ja saattaa olla, että osa piirin ja yhdistysten toiminnasta hoidetaan jatkossakin digitaalisten välineiden avulla. Etätoiminnan kehittäminen koulutusta lisäämällä on tärkeä osa piirin toimintaa. Digikerhojen perustaminen kaikkiin piirin yhdistyksiin on otettava ohjelmaan. Kuitenkaan ei saa unohtaa sitä jäsenistöä, joilla ei ole älypuhelimia eikä tietokoneita käytössä tai taitoa niiden käyttämiseen. Tekstiviestijärjestelmän kehittämiseen tulee panostaa, jotta kaikkia jäsenet huomioiva tasapuolisuus toteutuu.

Monipuolista koulutusta yhdistystoimijoille

Monipuolinen, kaikki yhdistysten toimijat huomioonottava koulutus on piirin toiminnan keskiössä. Yhdistysten uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen järjestötoimintaan ja kokoustekniikkaan sekä viestintään on tärkeä osa koulutusta. Yhdistysten puheenjohtajien tapaamisessa vaihdetaan kokemuksia ja saadaan uusia virikkeitä. Koulutusohjelmaan kuuluu myös kerhotoiminnan kehittämistä ja edunvalvonta-asioiden käsittelyä. Yhdistysten tiedottamista ja viestintää aktivoidaan koulutuksella.

Yhdistysaktiiveille järjestetään koulutusta KILTA- järjestelmän ja erilaisten etäohjelmien kuten Teams`ìn käytöstä myös aluekoulutuksena.

Piiri tukee koulutustoiminnallaan senioriliiton ja yhdistysten omaa koulutustoimintaa. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat liiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.

Yhteisiä kokouksia ja tapahtumia eri puolilla piiriä

Syyskokous 23.11.2021 Porvoossa valitsee piirihallituksen vuodelle 2022, joka pitää järjestäytymiskokouksensa joulukuussa.

Piirin kevätkokouksesta vastaa Järvenpään yhdistys ja syyskokouksesta Kirkkonummen yhdistys.

Jo perinteisiksi muodostuneita piirin tapahtumia ovat kesäjuhla, golfkisat, yhdistystoimijoiden kuten kerhonvetäjien motivointi- ja kannustustilaisuus sekä kirkkopyhä, joiden käytännön järjestelyistä vastaavat paikallisyhdistykset kukin vuorollaan. Piirin kesäjuhlaa vietetään Lohjalla järjestäjänä Lohjan kansalliset seniorit. Perinteisen golfkisan järjestää Hyvinkään kansalliset seniorit ja kirkkopyhän Keski-Espoon seniorit.

Edunvalvonnan merkitys korostuu

Edunvalvonnassa piirin ja sen eri alueilla toimivien yhdistysten merkitys korostunee sote-uudistuksen myötä. Senioreille tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa jatkossa Uudellamaalla neljä hyvinvointialuetta, joiden valtuustoihin valitaan jäsenet tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa.  Piiri valmistelee vaaleja varten senioreille tärkeitä teemoja.

Yhteydenpito piirin kuntien vanhusneuvostoissa toimiviin senioreihin on tärkeä osa paikallista edunvalvontaa. Piiri osallistuu mahdollisesti puheenjohtajana piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan PENK:n toimintaan.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä on tärkeää

Piirin viestinnän tavoitteina on lisätä piirin ja yhdistysten näkyvyyttä, pitää jäsenistön mielenkiintoa yllä piirin ja yhdistysten toimintaa kohtaan sekä houkutella ja innostaa uusia jäseniä liittymään toimintaan.

Piirikokousten ja piirihallituksen pöytäkirjat lähetetään jäsenyhdistysten sähköposteihin.  Lisäksi jokaiselle piirin jäsenyhdistyksen jäsenelle lähetetään piirin ajankohtaiskirje. Yhdistysten viestintäyhteyshenkilöistä ja netti- ja Facebook- vastaavista (senioreista) muodostetaan piirin viestintäfoorumi, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa keskustelemaan ja kouluttautumaan.

Piirin nettisivut pidetään ajan tasalla. Facebook- sivuille päivitetään myös yhdistysten ajankohtaisia kuulumisia. Patina- lehteen ja piirin eri alueilla ilmestyviin paikallislehtiin pyritään saamaan juttuja piirin toiminnasta. Osallistutaan Uudenmaan alueella messuille ja markkinoille mahdollisuuksien mukaan.

Talous on vakaalla pohjalla

Piirin tulot muodostuvat liiton maksamasta ns. jäsenmaksupalautuksesta, Kansion myöntämistä koulutusavustuksista ja osallistumismaksuista. Korona-aikana säästyneitä varoja käytetään yhdistysten hyväksi.