Toimintasuunnitelma

Uudenmaan kansallinen senioripiiri ry

Toimintasuunnitelma 2021                                 

Uudenmaan kansallinen senioripiiri toimii jäsenyhdistystensä ja Kansallisen senioriliiton yhdyssiteenä. Se järjestää piiritasoisia tapahtumia, koulutusta ja tapahtumia yhdistystensä jäsenistölle ja edistää yhdistysten välistä yhteistyötä. Se pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja senioriliitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa. Piirin toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta. Sen toimintaa ohjaavat liiton hyväksymät arvot, jotka ovat elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostus sekä perinteiden kunnioittaminen. Niin ikään liiton teema ”Rohkeasti tulevaisuuteen” olkoon ohjenuorana vuoden 2021 konkreettisia toimintoja suunniteltaessa ja tavoitteita aseteltaessa.

Koulutustoiminnan laadun kehittäminen ja monipuolistaminen

Monipuolinen, kaikki yhdistysten toimijat huomioonottava koulutus tulee olla piirin toiminnan keskiössä. Koulutuksia suunniteltaessa kuunnellaan heitä, jotka ovat ottaneet erilaisia vastuutehtäviä hoitaakseen. Etenkin yhdistysten uusien hallituksen jäsenten perehdyttämistä järjestötoimintaan ja kokoustekniikkaan sekä viestintään tuetaan. Koulutusta ja tukea Kilta- ja teams-järjestelmän käyttöön jatketaan ja kokemusten jakamiseksi järjestetään vertaistapaamisia. Kerhonvetäjien motivointi- ja kannustustilaisuus toteutetaan saatujen kokemusten mukaan kehitettynä. Tasokasta koulutusta ja asiantuntevaa ”vierihoitoa” tarjoamalla edesautetaan aktiivisten toimijoiden saantia yhdistysten tehtäviä hoitamaan.

Vapaaehtoistoimijoiden ja jäsenistön it-valmiuksien parantaminen

Nykyaika kaikkine some-elementteineen on haasteellinen erityisesti niille senioreille, jotka työelämässään eivät ole tottuneet käyttämään tietokoneita eivätkä muitakaan älylaitteita. Siksi tulee panostaa niin vapaaehtoispohjalta toimivien yhdistysaktiivien kuin myös koko jäsenistön it-valmiuksiin. Piiri kartoittaa koulutustarpeen, järjestää koulutusta ja tukee yhdistysten itsensä järjestämää koulutusta esim. kerhojen kautta. Nettisivu, ja Kilta-koulutusta saadaan senioriliiton kautta, mutta myös piiri panostaa siihen.

Monipuolinen ja laadukas kerhotoiminta

Yhdistystoimintaa voisi verrata taloon. Jäsentilaisuudet muodostavat kivijalan, matka-, retki-, teatteri- ja konserttitoiminta ulkokuoren ja kerhotoiminta ytimen. Kerho on se elementti, johon jäsen kiinnittyy voidakseen olla mukana samahenkisten, samoja asioita harrastavien kanssa. Piiri tukee kerhotoimintaa kartoittamalla piirin alueella toimivat kerhot ja edesauttamalla eri yhdistysten kerhojen välisen yhteistoiminnan aikaansaamista. Yhteenveto toimivista kerhoista antaa ideoita yhdistyksille kerhotoimintansa monipuolistamiseksi.

Edunvalvonta

Kansallinen senioriliitto vastaa jäsentensä edunvalvontatyöstä valtakunnallisella tasolla. Liitolla on edustus muun muassa eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n hallituksessa ja työvaliokunnassa. Piiri tukee ikääntyvien ja eläkeläisten alueellista edunvalvontaa mm. osallistumalla piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan PENK:in toimintaan. Yhteydenpito piirin kuntien vanhusneuvostoissa toimiviin senioreihin on tärkeä osa paikallista edun -valvontaa. Huhtikuussa järjestettäviä kuntavaaleja silmällä pitäen yhdistyksissä on heti alku -vuodesta paikallaan miettiä ikäihmisiä koskettavia tärkeitä teemoja. Piiri on tässä työssä tukena.

Vahva ja monipuolinen järjestö

Piiri koostuu hyvin erilaisista yhdistyksistä, jäsenmäärältään suurista ja pienistä. Osalla toiminta keskittyy pitkälti kerhotoimintaan, osa sitä vastoin keskittyy yhteisiin jäsentilaisuuksiin. Etenkin pienten yhdistysten haasteena on riittävän monipuolinen tarjonta. Piiri pyrkii tukemaan yhdistyksiä uusien toimintamuotojen löytämisessä. Piiri kannustaa yhdistyksiä yhteistyöhön muiden yhdistysten kanssa. Yhteinen ongelma niin pienissä kuin suurissa yhdistyksissä on jäseniä kiinnostavien luennoitsijoiden saaminen. Panostaminen ideapankkiin ja aktiivinen päivittäminen nostetaan priorisoitavaksi tehtäväksi ja tehtävään nimetään piirille vastuuhenkilöt. Piiriin tavoitteena on perustaa 1-2 uutta yhdistystä. Ensisijaisia alueita uusille yhdistyksille ovat Sipoo ja Vantaa. Selvitetään Hangon ja Vihdin yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Piirin näkyvyys ja viestintä

Piiri on yhdistystensä yhteenliittymä. Järjestämällä nykyistä enemmän yhteisiä tapahtumia saamme yleistä näkyvyyttä, joka edesauttaa jäsenhankintaa, luo yhteenkuuluvuutta ja lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Paikallislehtien hyödyntäminen tapahtumien yhteydessä osoittaa kuntapäättäjille yhteisöllisyyden merkityksen. Aktiiviset kuntalaiset ovat voimavara eivätkä painolasti. Yhteisten tapahtumien kautta piiri tulee lähemmäksi yksittäisiä jäseniä ja sen rooli avautuu paremmin. Ollaan mukana järjestämässä senioriliiton Rose-tapahtumia. Ulkoista tiedottamista yhdistysten ja piirin aktiviteeteista ja toiminnasta sekä kannanotoista Facebookin ja muiden kanavien kautta tehostetaan edelleen.

Piirin sisäinen toiminta

Kokoukset

Syyskokous 29.10.2020 Nummi - Pusulassa valitsee piirihallituksen vuodelle 2021, joka pitää järjestäytymiskokouksensa joulukuussa. Kokouksessa sovitaan hallituksen jäsenten vastuualueet. Piirihallitus kokoontuu 8-10 kertaa vuodessa.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Olarissa maalis-/huhtikuussa ja syyskokous Porvoossa marraskuussa.

Koulutus ja tapahtumat

Piirin järjestämä koulutus ja yhteiset tilaisuudet suunnitellaan toiminta-ajatusta seuraten ja jäsenistön toiveita kuunnellen. Piirin kesäjuhlaa vietetään Lohjalla järjestäjänä Lohjan kansalliset seniorit. Piiri ja Tuusulan seniorit järjestävät yhdessä Senioriliitto 50- vuotisjuhlan Tuusulassa. Tapahtumaan haetaan avustusta Kansalliselta senioriliitolta. Piiri suosittaa yhdistyksiä juhlistamaan mahdollisuuksien mukaan senioriliiton 50- vuotistaivalta. Perinteisen golf-kisan järjestää Järvenpään seniorit ja kirkkopyhän järjestää Keski-Espoon seniorit. Piirin toimintakalenteri ja opintosuunnitelma ovat liitteenä. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat liiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Piiri jakaa tietoa senioriliiton tapahtumista ja koulutuksista yhdistyksille. Piirin edustajat liiton hallituksessa ja valtuustossa osallistuvat hallituksen kokoukseen ja välittävät säännöllisesti kokouksessa käsitellyistä asioista. Piirillä on edustus myös eläkejärjestöissä ja vanhuusneuvostoissa.

Piirin sihteeri toimittaa kokousten asialistat ja pöytäkirjat tiedoksi yhdistyksille sähköpostitse.

Toiminnan kehittäminen

Jäsenistön toiveet ja ideat otetaan huomioon piirin toimintaa suunniteltaessa. Syksyllä järjestetään yhdistysten toimijoille perinteiseen tapaan suunnittelupäivä.

Talous

Piirin tulot muodostuvat liiton maksamasta ns. jäsenmaksupalautuksesta, Kansion myöntämistä koulutusavustuksista ja osallistumismaksuista.

Hallitus