Toimintasuunnitelma

Uudenmaan kansallinen senioripiiri toimii jäsenyhdistystensä ja Kansallisen senioriliiton yhdyssiteenä. Se järjestää piiritasoisia tapahtumia, koulutusta ja tapahtumia yhdistystensä jäsenistölle ja edistää yhdistysten välistä yhteistyötä. Piiri tukee ikääntyvien ja eläkeläisten alueellista edunvalvontaa mm. osallistumalla piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan PENK:in toimintaan. Se pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja senioriliitolle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa.

Piirin toiminta on poliittisiin puolueisiin sitoutumatonta.

Kansallinen senioriliitto vastaa jäsentensä edunvalvontatyöstä valtakunnallisella tasolla. Liitolla on edustus muun muassa eläkeläisliittojen etujärjestön EETU ry:n hallituksessa ja työvaliokunnassa sekä piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa PENK:ssä. Piirin toimintaa ohjaavat liiton hyväksymät arvot, jotka ovat elämänmyönteisyys, suoraselkäisyys, vastuu itsestä ja muista, itsensä ja toisten arvostus sekä perinteiden kunnioittaminen.

Senioriliiton visio ”Suomen kiinnostavin toimija” olkoon myös meidän tavoitteemme. Niin ikään liiton toiminta-ajatus ”Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja” olkoon ohjenuorana vuoden 2019 konkreettisia toimintoja suunniteltaessa ja tavoitteita aseteltaessa.

Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa

Digi-maailma ja sosiaalinen media ovat avainsanoja piirin toiminnassa. ”Seniorit nettiajassa” teemaan liittyviä jäsenyhdistysten koulutushankkeita tuetaan Kansalliselta seniorisäätiöltä saadun tuen lisäksi piirin varoista. Yhdistyksiä aktivoidaan tekemään yhteistyötä digiasioissa toisten yhdistysten ja oman alueen oppilaitosten kanssa. Käytetään apuna jo käynnissä olevia hankkeita. Tietokoneen ja älypuhelimen käyttöön liittyviin ongelmiin tarvitaan aktiivisia jäseniä. Panostetaan koulutukseen ja välitetään tietoa esim. kirjastojen digi-pajoista.

Nettisivujen ja Facebookin kiinnostavuuteen panostetaan jatkuvasti päivitettävän sisällön, koulutuksen ja neuvonnan avulla. 

Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän

Yksinäisyys on ikäihmisten parissa todettu hyvin yleiseksi ja sosiaalinen kohtaaminen tärkeäksi. Myös ystävätoiminta kaipaa panostusta. Siksi piiri tukee yhdistysten vapaaehtoisia heidän ikäihmisten ja senioreiden parissa tekemässään auttamistyössä järjestämällä koulutusta, ajatuksenvaihto- ja ideointitilaisuuksia.

Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti

Jäsenistön keskuudesta kuuluviin viesteihin piirin tehtävistä ja toiminnasta tartumme jalkautumalla. Puheenjohtaja aloittaa lounastapaamiset. Uusia jäseniä aktivoidaan tarttumalla rohkeasti oman yhdistyksensä toiminnan kehittämiseen. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä tarjoamaan kirjoituksia paikallislehtiin ja yhteydenpitoon paikallisiin päättäjiin ja lisäämään siten toiminnan tunnettavuutta. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ikäihmisille suunnattuihin messutapahtumiin mm. kirjamessuille.

Järjestömme vastuu ja me-henki paranee

Senioriliiton suurimpana piirinä vastaamme siitä, että jäsenyhdistyksillä on hyvät toimintaedellytykset. Autamme heitä jäsenhankinnassa ja mahdollisuuksien mukaan riittävien kokoustilojen saamisessa. Mietimme yhdessä erikokoisille yhdistyksille sopivia uusia kiinnostavia toimintatapoja. ”Pulloposti” otetaan avuksi yhdistysten toimintojen monipuolistamiseksi.

Koko piirin yhteiset tapahtumat ovat omiaan parantamaan me-henkeä, joten niiden järjestämisessä autetaan vastuullisia yhdistyksiä. Myös alueeltaan laajan piirimme sisällä olevien ”luontaisten alueiden” yhdistysten yhteistyö on omiaan luomaan me-henkeä.

Edunvalvontatyömme on tehokasta ja näkyvää

Pyritään saamaan edustajia eläkeläisjärjestöihin ja vanhusneuvostoihin, joiden kautta vaikutusmahdollisuudet auttamistyöhön paranevat. Sote-uudistus ja maakuntaorganisaatio tuovat omat ongelmansa, joten niiden mukanaan tuomiin haasteisiin paneudutaan esim. kansanedustajaehdokkaita tapaamalla.

Piirin sisäinen toiminta

Kokoukset

Syyskokouksessa 28.11.2018 valittava hallitus pitää joulukuussa järjestäytymiskokouksen, jossa sovitaan vastuualueista.

Piirihallitus kokoontuu 8–10 kertaa vuodessa.

Vuosittaiset sääntömääräiset kokoukset pidetään maalis-/huhtikuussa ja marraskuussa.

Koulutus ja tapahtumat

Piirin järjestämä koulutus ja yhteiset tilaisuudet suunnitellaan toiminta-ajatusta silmällä pitäen ja jäsenistön toiveita kuunnellen. Perinteiset kesäjuhla, golf-kisa ja kirkkopyhä järjestetään. Piirin toimintakalenteri ja koulutusohjelma ovat liitteenä. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat liiton järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin ja jakavat niistä tietoa jäsenistölle. Piirimme edustajat liittohallituksessa liittovaltuustossa ja eläkeläisjärjestöissä raportoivat säännöllisesti kokouksissa käsitellyistä asioista.

Piirin sihteeri toimittaa kokousten pöytäkirjat tiedoksi yhdistyksille sähköpostitse. Pulloposti on Uudenmaan senioripiirin uusi infokanava, joka välittää tietoa jäsenyhdistysten tapahtumista.

Toiminnan kehittäminen

Jäsenistön toiveita ja ideoita hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa. Yhdistysten parhaista ohjelmista, retkistä ja tapahtumista kootaan tietopankki, jota yhdistykset voivat hyödyntää oman toiminnan suunnittelussa. Syksyllä järjestetään yhdistysten toimijoille entiseen tapaan suunnittelupäivä.

Talous

Piirin tulot muodostuvat liiton maksamasta ns. jäsenmaksupalautuksesta, Kansion myöntämistä koulutusavustuksista ja kurssimaksuista.